گزارش تصويری
اختتامیه دو سالانه ملی سرامیک ایران
Video

اختتامیه دو سالانه ملی سرامیک ایران
1399/11/10

فضای نمایشگاهی یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران

فضای نمایشگاهی یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران
1399/10/10

تجلیل از استاد جعفر نجیبی

تجلیل از استاد جعفر نجیبی
1399/10/10

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از یازدهمین دو سالانه ملی سرامیک ایران

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از یازدهمین دو سالانه ملی سرامیک ایران
1399/08/12

افتتاحیه دو سالانه ملی سرامیک ایران

افتتاحیه دو سالانه ملی سرامیک ایران
1399/08/09